Πιλοτικά Σημεία

Το u-archaeoRoV θα επικεντρωθεί στην πιλοτική εφαρμογή στην ενάλια αρχαιολογική́ έρευνα που διεξάγει το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) στον Αργοσαρωνικό́ Κόλπο και, πιο συγκεκριμένα, στην βραχονησίδα Μόδι (νοτιοανατολικά́ του Πόρου).

Στη βόρεια ακτή της νησίδας, από το 2009 ανασκάπτεται Μυκηναϊκό́ ναυάγιο της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β-Γ περιόδου (13ος/12ος αι. π.Χ.). Το φορτίο του εμπορικού́ πλοίου που ναυάγησε σε μία από́ τις κρισιμότερες για την Αιγιακή́ προϊστορία περιόδους, αποτελείται κυρίως από́ κεραμεικά́ αγγεία μεταφοράς προϊόντων.

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας, θα ελεγχθεί με το u-archaeoRoV και μία ευρύτερη ζώνη περιμετρικά́ του ναυαγίου και κατά́ μήκος της ακτογραμμής της βραχονησίδας, όπου έχουν εντοπιστεί́ μεμονωμένα ευρήματα (κυρίως λίθινες άγκυρες) προς δοκιμή́ των εφαρμογών του συστήματος (δυνατότητες εντοπισμού́, φωτογραφικής και βιντεοσκοπικής τεκμηρίωσης, επιφανειακός καθαρισμός ευρημάτων-αφαίρεση ιζήματος).

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο